26 มิถุนายน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

  •  ปัญหาของยาเสพติด ยังคงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศชาติ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ความปลอดภัยของสังคมในวงกว้าง และก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม
  •  แนวคิดในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบด้วย การสกัดกั้นยาเสพติด การป้องกันประชาชนทุกภาคส่วนให้ปฏิเสธยาเสพติด และการช่วยเหลือผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยา ให้กลับมาเป็นคนดี นำไปสู่จุดมุ่งหมาย คือ "สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด"
  •  การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสารทุกรูปแบบ เพื่อจุดกระแสสังคมให้ตื่นตัว สร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน และพื้นที่ปลอดภัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก และเยาวชนในสถานศึกษา ที่สำคัญคือครอบครัว ต้องกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความตระหนักต่อต้านยาเสพติด และปรับกรอบความคิด ทัศนคติพฤติกรรม สร้างแรงบันดาลใจ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีระเบียบวินัย เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานจุดประกายความคิดที่ดีของเยาวชน
  • กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญชวนผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมปลุกกระแสต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ
  •  "SAVE ZONE NO NEW FACE พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด"

 ที่มา : - 26/06/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 357

ข่าวที่เกี่ยวข้อง