สพฐ. สั่งตรวจสอบ ‼️ ร.ร.ออกระเบียบเหยียดเพศ - ละเมิดสิทธิ

  •  จากกรณีที่มีสื่อสังคมออนไลน์เผยเเพร่ระเบียบคณะกรรมการโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ว่ามีบทลงโทษภาคทัณฑ์นักเรียนที่ได้รับผลการประเมินไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หนึ่งในนั้น คือ การเบี่ยงเบนทางเพศ โดยมองว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่แก่นการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาที่เเท้จริง นั้น

 

  •  นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวชี้แจงว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยจัดให้มีหลักสูตรเพศวิถีศึกษา (Sexuality education) เป็นวิชาเพิ่มเติมสำหรับการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เป็นวิชาการศึกษาที่ว่าด้วยความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเพศที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดการยอมรับ เช่น

➡️ การดูแลปฏิบัติรักษาตนเองในเรื่องสุขอนามัย
➡️ การรู้และเข้าใจถึงพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญาตามวัย
➡️ การสร้างสัมพันธ์ระหว่างวัย สร้างการรับรู้บทบาทของเพศวิถีศึกษาที่สำคัญๆ ให้นักเรียน
➡️ เข้าใจและยอมรับหน้าที่ตามเพศของตนและผู้อื่น
➡️ เข้าใจความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในฐานะเพื่อน ให้เกียรติกัน
➡️ สร้างความตระหนักถึงความแตกต่างในลักษณะการนึกคิดและพฤติกรรมทางเพศ และยอมรับความแตกต่าง
➡️ เข้าใจการเลือกคู่
➡️ เข้าใจการเตรียมตัวรับผิดชอบต่อครอบครัว
➡️ เข้าใจการเลี้ยงดูบุตรธิดาให้เติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคม เป็นต้น

  •  นอกจากนี้ สพฐ. ยังได้กำหนดมาตรการและแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาและการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน โดยมีหนังสือเร่งรัดการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาในทุกระดับชั้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยแจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศให้ถือปฏิบัติ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ศธ 04277/ว295 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560

 

  •  ทั้งนี้ สพฐ. ไม่ได้ปล่อยปละละเลยปัญหาเรื่องการเหยียดเพศ-ละเมิดสิทธิ แต่อย่างใด ส่วนกรณีที่เป็นข่าวนั้น สพฐ. จะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อรับฟังข้อมูลอย่างรอบด้าน หากพบว่าเป็นจริงตามข่าวที่ปรากฏ จะมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นต้นสังกัด ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนต่อไป

 ที่มา : - 22/06/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 169

ข่าวที่เกี่ยวข้อง