เปิดมาตรการผ่อนผันใช้อาคา โรงเรียน-สถาบันการศึกษา คลายล็อกเฟส 3

  • เปิดมาตรการผ่อนผันใช้อาคา โรงเรียน-สถาบันการศึกษา คลายล็อกเฟส 3

 การใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน หรือการฝึกอบรมโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เฉพาะประเภทวิชาชีพ และประเภทศิลปะและกีฬา (พิจารณาจำนวนต่อห้อง รูปแบบ สถานที่ ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรค)  ใช้อาคารสถานที่เพื่อการประชุมการจัดสอบการสอบคัดเลือกและการฝึกอบรมระยะสั้น ไม่เกิน 15 วัน หรือการดำเนินการอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

 ที่มา : - 02/06/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 174

ข่าวที่เกี่ยวข้อง