หลักเกณฑ์บริการเที่ยวบินในประเทศ เริ่ม 1 พ.ค. นี้

 

  •  ตั้งแต่วันนี้ (1 พ.ค.63) กระทรวงคมนาคมจะเปิดเส้นทางการบินภายในประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทาง ในช่วงที่โรคโควิด-19 กำลังแพร่ระบาด โดยมีแนวทางดังนี้

 ผู้ดำเนินการเดินอากาศ

  • 1. จำกัดจำนวนที่นั่งบนเครื่องบิน จัดที่นั่งโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 ที่นั่ง ระหว่างผู้โดยสารแต่ละคน ยกเว้น

 สภาพทางกายภาพของที่นั่งส่วนใดส่วนหนี่งของเครื่องบิน มีระยะห่างเพียงพอที่จะป้องกันการติดต่อสัมผัส และการแพร่เชื้อโรค
 เป็นอากาศยานขนาดเล็กที่มีจำนวนที่นั่งทั้งหมด ไม่เกิน 19 ที่นั่ง และปฏิบัติการบินแบบเช่าเหมาลำ
 เป็นอากาศยานที่มีจำนวนที่นั่งทั้งหมด ไม่เกิน 90 ที่นั่ง โดยให้จำหน่ายบัตรโดยสารได้ไม่เกิน 70% ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด
.
2. ถ้าสนามบินต้นทางไม่มีการตรวจคัดกรองบุคคลที่เข้ามาใช้บริการ
 ให้ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นเครื่อง และสังเกตอาการโดยทั่วไป ถ้าพบว่ามีอุณหภูมิสูงกว่า 37.3 องศาเซลเซียส หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที
 ถ้าเห็นว่ามีความเสี่ยง ให้งดการออกบัตรขึ้นเครื่องแก่ผู้โดยสารนั้น
.
3. กำหนดให้รักษาระยะห่างของผู้โดยสารตลอดระยะเวลาเดินทาง
 การลำเลียงผู้โดยสารขึ้นและลงจากอากาศยาน ไม่ว่าจะดำเนินการด้วยการเดินเท้า การใช้รถบัสหรือสะพานเทียบอากาศยาน
 การรวมกลุ่มในขณะจัดเก็บสัมภาระในที่เก็บของเหนือศีรษะและการเข้าแถวรอใช้ห้องน้ำในห้องโดยสาร
.
4. งดการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในระหว่างการปฏิบัติการบิน ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็น อาจจัดน้ำดื่มให้บริการแก่ผู้โดยสารได้ แต่ต้องห่างจากผู้โดยสารคนอื่นให้มากที่สุด
.
5. จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลไว้ให้บริการแก่ผู้โดยสารตามความเหมาะสม
.
6. กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในเครื่องบินใช้อุปกรณ์ช่วยป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ดังนี้
 นักบินให้สวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์
 ลูกเรือให้สวมหน้ากากอนามัยและถุงมือยาง ตลอดระยะเวลาปฏิบัติการบิน และอาจใช้อุปกรณ์อื่นร่วมด้วยได้ เช่น แว่นตา อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า หรือชุดป้องกันเชื้อโรค เป็นต้น
 จัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดชีวภาพ ให้เพียงพอและเหมาะสมในแต่ละเที่ยวบิน

7. การบินที่ใช้เวลามากกว่า 90 นาที ให้สำรองที่นั่ง 2 แถวหลังสุดด้านใดด้านหนึ่งไว้ สำหรับแยกกักผู้โดยสารที่ป่วยหรือสงสัยว่าจะป่วย เพื่อเฝ้าสังเกตอาการและป้องกันการแพร่กระจายของโรค

8. กรณีที่พบผู้โดยสารหรือลูกเรือที่มีอาการป่วยหรือสงสัยว่าจะป่วยเป็นโรคโควิด-19 ขณะอยู่บนเครื่องบิน ให้ดำเนินการดังนี้
 ให้แยกกักผู้ป่วยหรือผู้ที่สงสัยว่าจะป่วยนั่งที่ที่นั่งริมหน้าต่างด้านขวาแถวหลังสุด ให้ห่างไกลจากผู้โดยสารคนอื่นมากที่สุด
 ให้กันห้องน้ำห้องหลังสุดไว้ใช้สำหรับกรณีการกักกันโรคโดยเฉพาะ
 ให้มอบหมายลูกเรือคนหนึ่งทำหน้าที่ในพื้นที่แยกกัก และให้ลูกเรือที่ทำหน้าที่นั้น หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับลูกเรือคนอื่นในระยะใกล้กว่า 2 เมตร
 ให้นักบินแจ้งข้อมูลการตรวจพบผู้โดยสารหรือลูกเรือที่มีอาการป่วยหรือสงสัยว่าจะป่วยให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ เพื่อรายงานไปยังปลายทาง


9. แจ้งเตือนผู้โดยสารเพื่อให้รับทราบและปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขก่อนเดินทาง และระหว่างการเดินทาง โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยและอื่น ๆ

10. ฆ่าเชื้อโรคในห้องโดยสาร หลังการบินทุกเที่ยวบิน
 

  •  ผู้ดำเนินการสนามบิน


1. ตรวจคัดกรองบุคคลที่เข้ามาใช้บริการในสนามบิน
- ตรวจสอบการสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
- ถ้าบุคคลนั้นไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือวัดอุณหภูมิได้สูงกว่า 37.3 องศาเซลเซียส ให้ปฏิเสธการให้เข้าพื้นที่สนามบิน

2. จัดการเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตรในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น พื้นที่ออกบัตรขึ้นเครื่อง พื้นที่ที่ผู้โดยสารรอขึ้นเครื่อง
 

  • ผู้โดยสาร


1. สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาตั้งแต่ขึ้นเครื่องจนกว่าจะออกจากเครื่อง
ระหว่างออกบัตรขึ้นเครื่อง ถ้าผู้โดยสารไม่มีหน้ากากอนามัย และไม่สามารถจัดหามาแสดงได้ จะถูกงดการออกบัตรขึ้นเครื่องให้

2. ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่นำติดตัวมาบนเครื่องบิน

ขอให้ผู้โดยสารติดต่อกับทางสายการบินที่จะใช้บริการโดยตรง เพราะบางสายการบินอาจจะยังไม่เปิดให้บริการ

 ที่มา : - 01/05/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 299

ข่าวที่เกี่ยวข้อง