พักชำระหนี้ลูกหนี้เงินกู้ยืมกองทุนเพื่อรับงานไปทำที่บ้าน ลดดอกเบี้ย 0% ต่อปี เวลา 3 เดือน

กรมการจัดหางาน พักชำระหนี้ลูกหนี้เงินกู้ยืมกองทุนเพื่อรับงานไปทำที่บ้าน ลดดอกเบี้ย 0% ต่อปี เป็นเวลา 3 เดือน

----------------------------------

  •  นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
  •  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน กรมการจัดหางาน เห็นชอบให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมกองทุนฯ 0% ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 เดือน สำหรับลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระ ❌ยกเว้น ลูกหนี้ที่ถูกบอกเลิกสัญญา และลูกหนี้ดำเนินคดี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
  •  การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ เป็นการให้ความช่วยเหลือกลุ่มแรงงานนอกระบบในการลดต้นทุนด้านอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของต้นทุนการรับงานไปทำที่บ้าน เพื่อเสริมศักยภาพในการรับมือโรคโควิด-19
  •  กรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีงานทำให้กับแรงงานนอกระบบ จะเร่งหามาตรการเพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับแรงงานในทุกกลุ่ม
  •  ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และสายด่วนกระทรวงแรงงาน
  • โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

 ที่มา : - 29/04/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 242

ข่าวที่เกี่ยวข้อง