มาตรการสำหรับสถานประกอบการในพื้นที่ตลาด ช่วง COVID-19

มาตรการสำหรับสถานประกอบการในพื้นที่ตลาด ในภาวะ COVID-19

  •  กำหนดเส้นทางเข้า - ออกชัดเจน
  •  มีจุดคัดกรองผูเข้าใช้บริการเบื้องต้น
  •  พ่อค้า/แม่ค้า/ผู้รับบริการ ต้องสวมหน้ากากอนามัย
  •  กำหนดจุดแสดงการเว้นระยะห่าง
  •  มีจุดให้บริการล้างมือ
  •  ทำความสะอาดพี้นที่สถานประกอบการ (ฝาผนัง ทางเดิน ห้องสุขาสาธารณะ) สม่ำเสมอ

 ที่มา : - 29/04/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 214

ข่าวที่เกี่ยวข้อง