เข้ม❗ มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว

กระทรวงแรงงาน เข้ม ❗ มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ควบคุมการแพร่ระบาดเพิ่ม

-----------------------------

 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ยังพบการแพร่ในระบาดในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ว่า ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ได้มีมาตรการเข้มงวดเพื่อมิให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ดังนี้

 

  •  1. การชะลอการอนุมัตินำเข้าแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคมเป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
  •  2. การผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไปจนถึง 30 พฤศจิกายน 2563
  •  3. ร่วมมือกับสภากาชาดไทย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว โดยนำร่องในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและขยายความร่วมมือไปยังจังหวัดต่างๆ โดยทำเอกสารเผยแพร่เป็นภาษาของแรงงานต่างด้าว การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาลดผลกระทบ และการมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาทุกข์ เข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลกรณีมีประวัติการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง ขั้นตอนการคัดกรอง การกักตัวเอง 14 วัน ตามกระบวนการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
  •  4. สำรวจตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการให้ทำงานได้โดยไม่ให้มีการติดเชื้อไวรัสโควิด -19
  •  5. แจ้งนายจ้างในสถานประกอบการควรการคัดกรองลูกจ้างแรงงานต่างด้าวและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19
  •  6. ตรวจสอบคัดกรองและเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง (PIPO)
  •  7. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด – 19 ในสถานประกอบการ ขอความร่วมมือสถานประกอบการทั่วประเทศ ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ และปฏิบัติตนตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค
  •  8. ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน
  •  9. ลดหย่อนอัตราเงินสมทบและขยายกำหนดเวลายื่นแบบอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน

 หากแรงงานต่างด้าวมีข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ สามารถโทรติดต่อได้ที่สายด่วน 1506 กด 2 โดยมีล่ามคอยให้บริการตอบคำถาม

 ช่องทางนี้ สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นช่องทางในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองแรงงานต่างด้าวให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิภาพของแรงงานรวมทั้งเป็นการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนอีกด้วย

 ที่มา : - 29/04/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 283

ข่าวที่เกี่ยวข้อง