มท. กำชับผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ปฏิบัติตามประกาศ ข้อกำหนดฯ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อย่างเคร่งครัด

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติให้จังหวัดดำเนินการตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 1 - 3 รวมทั้งมติของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ข้อมูลและชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศฯ และข้อกำหนดฯ รวมทั้งมติของ ศบค. ดังนี้ คือ

  • ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของแต่ละจังหวัด
  • ดำเนินมาตรการตามแนวทางปฏิบัติ คำสั่ง และประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้นต่อเนื่องในมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศตามแนวทางของ ศบค. เบื้องต้น ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และ
  • กำหนดปิดร้านสะดวกซื้อเวลาเดียวกันทั่วประเทศ ระหว่างเวลา 22.00 - 04.00 น.ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศและข้อกำหนดฯ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

 ปลัดกระทรวงมหาดไทย ยังเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรอผลการประเมินสถานการณ์ของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ซึ่งเป็นสาระสำคัญในการควบคุมโรคติดต่อตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขที่จะนำเสนอต่อ ศบค. พิจารณาในภาพรวมทั้งประเทศต่อไป.

 ที่มา : - 15/04/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 423

ข่าวที่เกี่ยวข้อง