ข่าวจริง "ประกันสังคม" ลดจ่ายเงินสมทบเหลือ 4% รับมือ COVID-19

 • ตามที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง ประกันสังคม ลดจ่ายเงินสมทบเหลือ 4% รับมือ COVID-19 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

 

 • คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา มีมติเห็นชอบในหลักการให้ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับนายจ้าง และผู้ประกันตนทั้งมาตรา 33 และมาตรา 39 ดังนี้

 

 • นายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33 ปัจจุบันจ่ายฝ่ายละ ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ลดเหลือฝ่ายละ ร้อยละ 4 ของค่าจ้าง

 

 • ผู้ประกันตนเองมาตรา 39 จากปัจจุบันจ่าย 432 บาทต่อเดือน เป็นจ่าย 336 บาทต่อเดือน

 

 • การลดอัตราเงินสมทบดังกล่าว มีกำหนดระยะเวลา 6 เดือน นับแต่งวดค่าจ้างประจำเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2563
 • ทั้งนี้ การปรับลดอัตรา เงินสมทบดังกล่าว จะไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับแต่อย่างใด

 

 • สำหรับขั้นตอนในการบังคับใช้ตามมติคณะกรรมการฯ ในเรื่องการปรับลดอัตราเงินสมทบนั้น ต้องเป็นไปตามกฎหมายประกันสังคม มาตรา 46/1 การลดหย่อนอัตราเงินสมทบในกรณีประสบภัยพิบัติ ที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะต้องออกเป็นประกาศกระทรวงแรงงานโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

 

 • สำนักงานประกันสังคม เร่งยกร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เพื่อเสนอกระทรวงแรงงานและคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว ทันต่อสภาวะภัยพิบัติฉุกเฉินอันส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วงนี้ และตอบสนองนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในการเร่งบรรเทาผลกระทบนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน จากสถานการณ์ COVID-19

 

 • ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.mol.go.th หรือโทร. 1506

 

 • หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

 

 • ข้อมูลจาก : Anti-Fake News Center Thailand

 ที่มา : ์- 13/03/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 1092

ข่าวที่เกี่ยวข้อง