กกต. ส่งเรื่องวินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส. ทำตามอำนาจหน้าที่กฎหมายกำหนด เท่านั้น

กกต. ส่งเรื่องวินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส. ทำตามอำนาจหน้าที่กฎหมายกำหนด เท่านั้น ไม่มีเหตุจูงใจทางการเมือง


ตามที่ปรากฏข่าวตามสื่อมวลชน กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ มีเหตุสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญว่าได้มีการเร่งรัด หรือมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองหรือไม่ นั้น 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ชี้แจง ว่า กรณีการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 82   

กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ สำหรับกรณีของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏว่าสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ มีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) 

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ซึ่งเป็นการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของ คณะกรรมการการเลือกตั้งที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

ส่วนกรณีที่มีการไต่สวน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ว่าเป็นบุคคลผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น เป็นการดำเนินการตามที่มีผู้ร้อง คัดค้านเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งเป็นการไต่สวนว่ามีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 151 หรือไม่ (ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ สมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้สมัครรับเลือกต้ัง หรือทำหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ) 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการไต่สวนของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนที่คณะกรรมการการเลือกต้ังได้แต่งตั้งขึ้น

การดำเนินการทั้ง 2 กรณีเป็นการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติไว้ดังกล่าวข้างต้น โดยมิได้มีการเร่งรัดหรือมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองแต่อย่างใด

 ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 24/05/2562 จำนวนผู้เข้าชม : 613

ข่าวที่เกี่ยวข้อง