กระทรวงพลังงาน แจง การจัดตั้งบรรษัท น้ำมันแห่งชาติ ยังไม่เกิด

กระทรวงพลังงาน แจง การจัดตั้งบรรษัท น้ำมันแห่งชาติ ยังไม่เกิด

จากกรณีประเด็นรัฐบาลดำเนินการไม่โปร่งใสเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในการตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาตินั้น

นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การจัดตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติ มีที่มาจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ได้มีการศึกษาและนำเสนอผลการศึกษาบรรษัทพลังงานแห่งชาติ โดยระบุว่า เห็นควรให้มีการจัดตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติ ขึ้นมาเพื่อเป็นผู้มีสิทธิเพียงรายเดียวในการสำรวจและให้สิทธิเกี่ยวกับปิโตรเลียม รับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียม และมีหน้าที่ในการบริหารสัญญาสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต และสัญญาจ้างบริการ รวมถึงสัมปทานที่จะหมดอายุ แต่ไม่ได้มีการระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่หรือรูปแบบการจัดตั้งที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างชัดเจน


ทั้งนี้  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  20 มิ.ย. 2560 เห็นที่ชอบต่อข้อเสนอของกระทรวงพลังงาน ในการจัดตั้งคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมของการจัดตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติ โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ เป็นผู้ดำเนินการศึกษา เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจการปิโตรเลียมแต่อย่างใด ปัจจุบันเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการ

 ที่มา : กระทรวงพลังงาน 26/12/2561 จำนวนผู้เข้าชม : 704

ข่าวที่เกี่ยวข้อง